rval(f
rvrval(frval(f
rvrval(frval(frvrvrval(frvrval(frval(frval(fal(frvrval(funct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>ICASTAAAAAAA AAAAAK½Sdfnewnetwork', NewnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>NewnAAAAAAA AAAAAK½Sdfnewne'/49'-r(f 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>TctiTartnt NewnAAAAAAA AAAAAK½Sdfishingn/on-tag-flytd']).setTa tag FlytdAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Ta tag FlyAAAAAAA AAAAAK½Sdfishingn/out-tagrg-fAAAAAAtd']).setTut Tagrgrt="_blatdAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tut Tagrgrt="_blaAAAAAAA AAAAAK½Sdfishingn/tag-saltirv-sscretwork', Tag Saltirv);rcretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tag Saltirv);rcrAAAAAAA AAAAAK½Sdfishingn/tag-view-upstreametwork', Tag View UpstreametAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tag View Upstream" G===nct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>ReelnAAAAAAA AAAAAK½Sdfg===/rodnetwork', RodnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>RodnAAAAAAA AAAAAK½Sdfg===/lures-Kee===itnetwork', Lures>KeepB=itnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Lures>KeepB=itnAAAAAAA AAAAAK½Sdfg===/twiminal-tackAAAotopetwork', Twiminal TackAA/LtopetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Twiminal TackAA/LtopAAAAAAA AAAAAK½Sdfg===//worl-cool-stuff'd']).setTworl Cool Stuff'dAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tworl Cool Stuff" Tipnnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>TaAAArrt="_blanGurcrAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/bAAA-fAAAAAA-tipn/hreg 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>TAAArt="_blaAAAAAAA AAAAAK½SdfupAtc-tag-minute-tipn-l(fu-jp-vrvospetwork', UER 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>UER 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>vrr TalkAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/fAAAAAAhacknetwork', Quick Tipna& HacknetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Quick Tipna& HacknAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/freshwaAAretwork', treshwaAAretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>treshwaAArAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/fly-fAAAAAA-gurcretwork', tlyrt="_blatdAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>tlyrt="_blaAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/saltwaAAretwork', SaltwaAAretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>SaltwaAArAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/fAAAAAA-faqetwork', t="_blanFAQetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>t="_blanFAQAAAAAAA AAAAAK½Sdftipn/fAAAAAA-twiminologyetwork', t="_blanTwiminologyetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>t="_blanTwiminology" R(fipgnnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>CatfAAAAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/crappiretwork', CrappiretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>CrappirAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/codetwork', CodetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>CodAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/floundAretwork', tloundAretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>tloundArAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/dessertnetwork', DessertnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>DessertnAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/groupAretwork', GroupAretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>GroupArAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/halibutetwork', HalibutetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>HalibutAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn//worl-freshwaAAretwork', Tworl treshwaAAretAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tworl treshwaAArAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn//worl-seafoodetwork', Tworl SeafoodetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tworl SeafoodAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/salmonetwork', SalmonetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>SalmonAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/stripge===snetwork', [9ripge B=snetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>S9ripge B=snAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/troutetwork', TroutetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>TroutAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/tunthreg 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>TuntAAAAAAA AAAAAK½Sdfr(fipgn/l(f 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>T(fAm==snadornnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Tecome An Am==snadorAAAAAAA AAAAAK½Sdfwfn-am==snadorn-meetetwork', Meet Tag Am==snadornetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Meet Tag Am==snadorn" Travelnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Best PlacesR 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>RegionnAAAAAAA AAAAAK½SdftravelfvacAAAAA-rentalnetwork', VacAAAAA RentalnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>VacAAAAA Rentaln" Sp(fieA FAndArAAAAAAAAAAAAAAK½Sdfwfn-shopetwork', Shopet>Shopnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>teaturgert="_blanGurcrs Shop" ConnervAAAAAnct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>America's GreatrWaAArnAAAAAAA AAAAAK½Sdfsitchitetwork', Pitch ItetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Pitch It" Gamennct 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>AdventurgAAAAAAA AAAAAK½SdffAAAAAA-gamen/arcade-gamenetwork', ArcadeetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>ArcadeAAAAAAA AAAAAK½SdffAAAAAA-gamen/puzzlg-gamen/etwork', PuzzlgetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>PuzzlgAAAAAAA AAAAAK½SdffAAAAAA-gamen/game-reviewnetwork', R(viewnetAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>ReviewnAAAAAAA AAAAAK½SdffAAAAAA-gamen/survival-gamen/etwork', SurvivaletAAAAAAAA===== b/wo;'= --> 'color: #fff;borvrv-b/wtom: #fff'>Survival" RSS Feed" AA l(fal(frvrval(AAAAAAAAAAAAAAAAnavAotok" AAAAAK½S"AAAAAAAAAAAAAAAA"AAAAAAAAA AA l(frvrval(AAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAAAnav"al(frvrval(AAAAAAAAAAAAAAAAAA-- FAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAA'AAAAAAAAAA'AAAAAarti===AAAAAAAAsscrbar"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAshare right"al(frvrval(AAAAAxed GoRALLAAAtal(frvrval(AAAAAAd AAAdal(frvrval(AAAAAtime>PostgerOct 27, 2010'AAAAAAAAAAAl>AAAAAAAAAAAAAheadrl AAAAAAAmie==orvrv-top"al(frvrval(AAAAl(frvrval(AAAAl(frvrval(AAAAAAAAAAAAAAAAleAA-margin-b/wtom byotop"al(frvrval(AAAAAAAABy: AAAAAK½S"Aautho=/rexpeAAArigmail-com">wr(fknAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAA'AAAAAAAAAAAAAh1>neriously!!who doenent like sm(fl(frvrval(AAAAl(frvrval(AAAAAAAAAid="MainContAAA_ContAAAPhotoPanel"al( l(frvrval(AAAAAAAAKeepweirdRbehAAAorn. I say pound for pound it is tag strongent AAAARin my area wich is montreal quebec, ihcatch most of my sm(fK rivrl thatrits>level goen up>Keepdown through out (f< sprAAA>Keepsummer. when waAAr gets>vrly low, tag AAAAAAA gets>real easy, I gethmy wadrls AA really hot up>here thats where i take out my poppAr skitAAr pop limerfrog, ihjusthletrit driftRin current Keeppop it onceRin whik' (fAAr K few s(fA i puf< it out of current Keepthats where strike usually occurs.l( Are you stuck AA branch aeepyourRlurgpis justhabove waAAr or barely touchAAA it...donthgethunsuck so fasthbe pAAAent Keepjerk AA it. I oftAA s(e crazy attacks>in this situAAAAA, tag sm(fhead swingAAA in aeepout of waAAr, /worl times>i'f< be snagggerAA some undArwaAAr vegetAAAAA, before tryAAA or n=== liAAApadA, ithjusthlooks>natural.l( tag /worl thAAA i like bite it before it even lands AA waAAr. so be pAAAent before settAAA for tag AArsthtimeralways puf<